خانواده ایرانی -در جریان سفر سال ۱۳۳۳ شاه و ثریا به امریکا "رابرت کلی” عکاس امریکایی با آنها همراه شد تا گزارشی مصور از این سفر تهیه کند.
در آن زمان از آنجا که اعلام شده بود زوج سلطنتی برای گذران تعطیلات به امریکا سفر کرده اند و اخبار معاینه و درمان آنها در رسانه ها منعکس نشد عکاس امریکایی سعی در پوشش تصویری خوشگذرانی شاه و ثریا داشت. بخش قابل توجهی از عکس های او قایق سواری، شنا و موج سواری محمدرضاشاه در سواحل میامی را نشان می دهد.

 

تصاویر/ تفریح شاه و ثریا در سواحل

 

تصاویر/ تفریح شاه و ثریا در سواحل

 

تصاویر/ تفریح شاه و ثریا در سواحل
تصاویر/ تفریح شاه و ثریا در سواحل

 

تصاویر/ تفریح شاه و ثریا در سواحل

 

تصاویر/ تفریح شاه و ثریا در سواحل

 

تصاویر/ تفریح شاه و ثریا در سواحل

 

تصاویر/ تفریح شاه و ثریا در سواحل

 

تصاویر/ تفریح شاه و ثریا در سواحل

 

تصاویر/ تفریح شاه و ثریا در سواحل

 

تصاویر/ تفریح شاه و ثریا در سواحل

 

تصاویر/ تفریح شاه و ثریا در سواحل